Đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

16/09/2019 13:46 Số lượt xem: 385
Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng. Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã luôn có những kế hoạch cụ thể nhằm góp phần điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Bộ phận một cửa giúp rút ngắn thời gian và thủ tục, giảm phiền hà, tạo sự hài lòng cho đơn vị và cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng đã có hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14; bãi bỏ 2 ngành, nghề chồng chéo với pháp luật liên quan; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản.

Đặc biệt, Nghị định đã bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%), đơn giản hóa 94 điều kiện (43,7%) và giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Như vậy, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu tối thiểu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP cũng có nhiều nội dung cải cách thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực. Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, Nghị định đã cắt giảm một số lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề (Khảo sát địa chất thủy văn công trình; Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; Kiểm định xây dựng). Yêu cầu về thời gian kinh nghiệm, số lượng dự án, công trình đã thực hiện để được cấp chứng chỉ hành nghề cũng được giảm.

Một số điều kiện năng lực hoạt động xây dựng cũng được cắt giảm nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức. Các lĩnh vực phải cấp chứng chỉ năng lực được cắt giảm là khảo sát địa chất thủy văn công trình, lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt, thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện nay, đã bãi bỏ quy định bắt buộc số lượng những người trong tổ chức phải đáp ứng theo từng hạng để được cấp chứng chỉ nănh lực. Do đó, chỉ yêu cầu đối với các vị trí chủ chốt như chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, giám sát viên... của tổ chức có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Ngoài ra, yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức cũng được bãi bỏ. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ năng lực tăng từ 5 năm lên 10 năm được đánh giá là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính.

Về đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, hiện nay các tổ chức được bổ sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng dưới dạng bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu. Cách thứcc thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã đa dạng hơn, từ trực tuyến đến đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Tại Bộ Xây dựng, bộ phận một cửa luôn đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đơn giản hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Không chỉ vậy, phần mềm một cửa điện tử được tiến hành nhằm hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại địa chỉ http://moc.gov.vn, danh sách các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải công khai.

Tiếp tục phát triển trong những năm tới, Cục Quản lý hoạt động sẽ tiếp tục tập trung cho công tác cải cách thể chế, trọng tâm là xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng với nhiều nội dung đổi mới căn bản, góp phần tạo lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Nguồn: Báo Xây dựng