Gia Bình với hành trình về đích nông thôn mới năm 2018

21/02/2019 14:50 Số lượt xem: 763

Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn (thị trấn Gia Bình) và 13 xã (Đại Bái, Quỳnh Phú, Lãng Ngâm, Đông Cứu, Giang Sơn, Song Giang, Xuân Lai, Đại Lai, Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Cao Đức). Với tổng diện tích tự nhiên là 10.779,81 ha, chiếm 13,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Khu trung tâm huyện Gia Bình- Ảnh : CTTĐT GB

Gia Bình nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trên địa bàn huyện Gia Bình có các tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như Quốc lộ 17 và tuyến đường thuỷ (sông Đuống). Ngoài ra, huyện còn có các đường tỉnh lộ (TL 280, TL 284, TL 285) kết nối với Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 38..... cùng với hệ thống các tuyến đường huyện, đường liên xã rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và hành khách giao lưu với các tỉnh trong cả nước.

          Tại thời điểm năm 2010, khi chương trình xây dựng NTM mới manh nha bén rễ vào cuộc sống thì Huyện ủy, UBND huyện Gia Bình đã có định hướng đúng đắn tập trung chỉ đạo và có định hướng cụ thể để xây dựng NTM trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2020 nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Thể hiện ở việc Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Ngày 10/3/2011, UBND huyện ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện gồm 23 người, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND  thành lập Tổ chỉ đạo xã điểm (xã Bình Dương) gồm 13 người, do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế làm Tổ trưởng; Ngày 11/3/2011,  UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 233/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình giai đoạn 2010-2020; Ngày 11/3/2011, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ triển khai xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình giai đoạn 2010-2015; Ngày 14/3/2011, UBND huyện ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện gồm 15 người, do đồng chí Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm tổ trưởng; Ngày 14/3/2011, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ triển khai xây dựng nông thôn mới xã điểm (xã Bình Dương); Ngày 15/3/2011, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện Gia Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến các thành phần gồm toàn thể các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã trên địa bàn; Ngày 20/4/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình khóa XX ban hành Nghị Quyết số 04-NQ/HU về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Ngày 01/6/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Ngày 22/6/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình giai đoạn 2016-2020; Ngày 08/8/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 2016-2020; Ngày 29/8/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND  xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; Ngày 21/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; Ngày 28/02/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 2018-2020; ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự cố gắng của các cấp, các ngành trong huyện, sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế nói chung, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng, đến nay đã đạt được kết quả tích cực, tổng sản phẩm (GRDP) giai đoạn 2011-2018 tăng bình quân 8,5%/năm, thu nhập bình quân năm 2018 ước đạt 45,9 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2017, tỷ trọng công nghiệp-XDCB 42,4%, thương mại-dịch vụ 37,4%, nông - lâm nghiệp thủy sản 20,3%. Diện tích lúa ổn định 8.600 ha/năm; năng suất lúa bình quân 62 tạ/ha, tăng 2,5% năm; Thu ngân sách tăng bình quân 19,61%/năm; chi đầu tư phát triển tăng bình quân 8,5%/năm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường TL280, TL285… 100% tuyến đường giao thông trục xã, thị trấn được cứng hóa; 100% xã có lưới điện Quốc gia và sử dụng điện đảm bảo thường xuyên, an toàn; xây dựng 5 dự án nước sạch, đảm bảo 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 40 trường học, đạt 100% số trường các cấp được công nhận chuẩn quốc gia, 14 công trình trạm y tế, đảm bảo 100% xã đạt chuẩn về y tế; Thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách về an sinh xã hội. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn mới còn 0,98%; chất lượng Giáo dục - Đào tạo duy trì trong tốp đầu của tỉnh. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Bệnh viện đa khoa huyện quy mô 140 giường bệnh đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường. Vị thế của giai cấp nông dân được nâng cao. Dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể là: Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận chung tay, góp sức của nhân dân trong huyện; đến nay cả 13/13 xã (bằng 100% tổng số xã) trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 04 xã (Bình Dương, Cao Đức, Đại Lai và Nhân Thắng) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; 04 xã (Đại Bái, Đông Cứu, Lãng Ngâm và Vạn Ninh) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; 02 xã (Thái Bảo và Xuân Lai) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; 03 xã (Giang Sơn, Quỳnh Phú và Song Giang) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Việc 100% số xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là điều kiện quan trọng, cần thiết để huyện Gia Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Như vậy huyện Gia Bình đã về đích là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trước mục tiêu Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 hai năm.

Một trong những nội dung quan trọng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đó là: Ngay từ năm 2010, đầu năm 2011 huyện Gia Bình đã tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn xây dựng đề án xây dựng Nông thôn mới và bắt tay thực hiện đồng loạt tiêu chí đầu tiên là tiêu chí Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Theo Hướng dẫn liên ngành số 07/2011/HD-XD-NNPTNT-TNMT  ngày 22/8/2011 của liên ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường tỉnh "Hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới". Trong đó quy định quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã gồm: quy hoạch tổng thể (không gian) xã; quy hoạch khu trung tâm xã; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

Đến tháng 6 năm 2014, đã có 13/13 xã (đạt 100% số xã) trên địa bàn huyện hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể (không gian) xã và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi hoàn thành việc lập quy hoạch nông thôn mới, các xã đã tổ chức công bố quy hoạch rộng rãi đến người dân bằng cách treo bản đồ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, thôn; 100% số xã đã hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch khu trung tâm xã. Đồng thời, nhiều địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho sát với tình hình thực tế của địa phương.

Kết quả đánh giá tiêu chí số 01 (quy hoạch) theo Quyết định 1980/QĐ-TTg: Cả 13/13 trên địa bàn huyện Gia Bình đều đạt chuẩn tiêu chí số 01 ngay từ năm 2014.

Cùng với việc xây dựng Nông thôn mới, theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-UBND ngày 04/8/2014, thì Đô thị Nhân Thắng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2016, lập đề án thành lập thị trấn vào năm 2017. Tuy nhiên sau đó huyện Gia Bình đề nghị điều chỉnh đối với đô thị Nhân Thắng phấn đấu chậm nhất đến năm 2019 được công nhận là đô thị loại V và trở thành thị trấn trước năm 2020 để đưa vào Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI.

Với tinh thần Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng Nhân Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, trong đó các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đều tiếp cận tiêu chí của đô thị loai V; đồng thời lập quy hoạch chung đô thị Nhân thắng đến năm 2030 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ - UBND ngày 10/5/2016; lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu trung tâm Đô thị Nhân Thắng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ - UBND ngày 19/9/2017.

Xét thấy đã hội đủ các tiêu chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, năm 2018 UBND huyện Gia Bình đã lập đề án và được UBND tỉnh phê duyệt công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 "Về việc công nhận đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại V". Đây cũng là tiền đề để huyện thành lập thị trấn Nhân Thắng trong  năm 2019, hoàn thành một trong những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới  với 100% số xã trên địa bàn huyện và huyện về đích nông thôn mới năm 2018 vượt trước mục tiêu Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI là 02 năm; đô thị  Nhân Thắng  đạt tiêu chuẩn đô thị loai V trước mục tiêu Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI là 01 năm không chỉ làm cho đời sống nhân dân huyện Gia Bình được nâng lên cả về vật chất và tinh thần mà còn đóng góp  một phần cho việc xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nguyễn Khắc Lạng - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Gia Bình