Hội nghị lấy ý kiến ý tưởng và Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái phía tây và tây bắc huyện Thuận Thành

25/11/2019 08:45 Số lượt xem: 359
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4972/UBND-XDCB ngày 21/12/2018 giao Sở Xây dựng hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) triển khai việc tài trợ kinh phí lập Quy hoạch phân khu Khu đô thị phía tây, tây bắc huyện Thuận Thành diện tích khoảng 1.200ha theo quy định hiện hành.

 

Ngày 19/11/2019, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến ý kiến ý tưởng và Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái phía tây và tây bắc huyện Thuận Thành với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, hội nghề nghiệp và địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Thuận Thành; UBND các xã: Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hà Mãn, Trí Qủa, Thanh Khương và Xuân Lâm; Hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển tỉnh Bắc Ninh; Viện Quy hoạch, Kiến Trúc Bắc Ninh; Tổng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng - DIC.

Trên cơ sở ý kiến tham gia và thống nhất tại cuộc họp, Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến, hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) phối hợp với UBND huyện Thuận Thành hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái phía tây và tây bắc huyện Thuận Thành trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật.