Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 20/12/2019 phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh năm 2019 - 2020

11/01/2021 17:36 Số lượt xem: 98
Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 20/12/2019 phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh năm 2019 - 2020