Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng về việc triển khai tổ chức ký thỏa thuận cấp nước giữa UBND các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh với các đơn vị cấp nước

10/10/2018 09:49 Số lượt xem: 604
Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 09/10/2018 Sở Xây dựng tổ chức họp triển khai tổ chức ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước giữa UBND các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh với các đơn vị cấp nước. 

 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND các huyện Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Phòng Quản lý đô thị thị xã Từ Sơn (vắng lãnh đạo UBND các huyện: Lương Tài, Tiên Du, thành phố Bắc Ninh) và các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến thống nhất về việc cần thiết phải ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước giữa UBND các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh với các đơn vị cấp nước theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ và Thông tư số  01/2008/TT-BXD 02/01/2008 của Bộ Xây dựng; đã thảo luận để chỉnh sửa, hoàn thiện các Điều, Khoản trong bản dự thảo Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước đã gửi các đại biểu nghiên cứu trước khi họp.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉnh sửa dự thảo Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước theo các ý kiến, xin ý kiến góp ý của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh và các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh trước ngày 12/10/2018 để các cơ quan, đơn vị góp ý gửi lại Sở Xây dựng trước ngày 20/10/2018 để hoàn thiện gửi UBND các huyện, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh trước ngày 30/10/2018 và UBND cấp huyện và đơn vị cấp nước ký kết xong trước 05/11/2018.

Sở Xây dựng thông báo kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện.

Giao Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi, đôn đốc thực hiện thông báo này./.

Thông tin chi tiết tải tại đây 

Thu Trang
Nguồn: Phòng Phát triển đô thị&HTKT