Quá trình thành lập

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 1168
Quá trình thành lập

Năm 1997, Tỉnh Hà Bắc được chia tách thành tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Trên cơ sở đó, cán bộ công nhân chuyển từ Hà Bắc về là nòng cốt, Sở Xây dựng Bắc Ninh được tái lập. Qua 15 năm hoạt động, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho.

Giai đoạn từ năm 2008 - 2014, Ngành Xây dựng Bắc Ninh tập trung triển khai hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Một số thành tích chủ yếu của Sở Xây dựng thuộc những lĩnh vực được phân công là:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực triển khai thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính ở Sở Xây dựng đã được công bố; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

- Tích cực triển khai hướng dẫn thực hiện pháp luật về xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (đảm bảo tính chủ động, kịp thời, bằng nhiều hình thức và đạt hiệu quả thiết thực).

- Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh trong công tác quy hoạch đô thị toàn tỉnh, các đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung các huyện, thị xã, thành phố, các quy hoạch phân khu chức năng quan trọng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch phân công, phân cấp quản lý dự án ĐTXD, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng, quản lý chi phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các đề án, Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở, vật liệu xây dựng....

- Đã hoàn thành QHCXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với QHXD vùng tỉnh và định hướng phát triển đô thị; tích cực quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng các địa điểm tập kết rác thải nông thôn, khu xử lý rác thải sinh hoạt các huyện, thị xã.

- Thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng CTXD trên địa bàn, trong đó tập trung tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra CLCTXD với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tập trung kiểm tra các công trình trọng điểm của tỉnh;

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đẩy nhanh ĐTXD các dự án phát triển nhà ở xã hội; tích cực thẩm định, đôn đốc thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và công tác chuẩn bị các dự án, góp phần điều chỉnh thị trường bất động sản, tăng giá trị đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

 


sxd
Nguồn: BBN