Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

14/03/2018 11:30 Số lượt xem: 667
Sở Xây dựng đề nghị người quyết định đầu tư, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (phê duyệt dự án và thẩm định dự án, phê duyệt và thẩm định thiết kế- dự toán, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, thi công xây dựng, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm định chất lượng công trình …) trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

 

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây với tỷ lệ như sau:

a) Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn: sử dụng tối thiểu 90%;

b) Các huyện còn lại (Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài): sử dụng tối thiểu 70%.

2. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

3. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

4. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

5. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh vật liệu xây không nung khi cung cấp sản phẩm vật liệu xây không nung vào công trình xây dựng phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và phải có chứng nhận hợp quy, tiếp nhận hợp quy theo quy định.

6. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung trên.

 

Huy Nguyên