Sở Xây dựng – Quyết tâm đột phá trong công tác cải cách hành chính

08/01/2019 14:23 Số lượt xem: 244

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành..., những năm qua Sở Xây dựng luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của Sở thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

 

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành..., những năm qua Sở Xây dựng luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của Sở thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

 

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo trực tiếp cụ thể trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ, của UBND tỉnh. Bằng những chỉ đạo quyết liệt cụ thể đến từng việc, đến từng cán bộ, công chức trong cơ quan sở, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, các địa phương; năm 2018 đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- 100% Bộ TTHC thuộc thẩm quyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử; 100% các TTHC của Sở được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC cấp tỉnh; đăng ký 09/37 TTHC có phát sinh hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; có 27 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết (TTHC cắt giảm thời gian nhiều nhất: 80%; thấp nhất: 10%; trung bình: 40%); các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Đặc biệt, trong 06 tháng cuối năm 2018 với quyết tâm tạo sự đột phá mạnh trong cải cách hành chính, Giám đốc Sở đã chỉ đạo thực hiện những sáng kiến, giải pháp sau:

- Thành lập tổ thẩm định một số đồ án quy hoạch chi tiết (Tổ thẩm định bao gồm các thành viên các phòng chuyên môn của Sở, tổ thẩm định có trách nhiệm xử lý nhanh, rút ngắn thời gian thẩm định các đồ án đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của pháp luật).

- Thành lập tổ giải quyết TTHC 4 tại chỗ tại Văn phòng Sở Xây dựng (Ngoài các thủ tục giải quyết 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Sở Xây dựng thành lập Tổ giải quyết 4 tại chỗ tại Văn phòng Sở, nhằm giải quyết ngay hồ sơ trong ngày hoặc giảm 70% thời gian xử lý so với quy định).

- Thành lập tổ giải quyết TTHC 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong đó cử 01 đồng chí lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng và 04 tổ viên là các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn liên quan.

Tổng kết năm 2018: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.587 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 1.369 hồ sơ (trong đó trả sớm là 1341 hồ sơ chiếm 97,9%, trả đúng hẹn là 28 hồ sơ chiếm 2,1%); số hồ sơ đang giải quyết là 218 hồ sơ. (không có hồ sơ trả chậm); 100% cán bộ thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và phục vụ người dân thuận tiện tra cứu thông tin cũng như nộp hồ sơ giải quyết TTHC.Tiếp tục duy trì, cập nhật, bổ sung và thực hiện quy trình giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 đối với 12/36 TTHC…

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở, chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng đã vượt lên đứng vị trí số 01/17 Sở, ban, ngành, đạt 97,5 điểm. So với năm 2016 đạt 82 điểm đứng thứ 9 và năm 2017, đạt 86 điểm đứng thứ 7 thì năm 2018 là bước đột phá chuyển biến tích cực của Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả cải cách hành chính, đến chỉ số năng lực cạnh tranh DCI: Việc hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ thiết kế của các phòng chuyên môn chưa tốt, còn hiện tượng hướng dẫn nhiều lần chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở là chỉ hướng dẫn một lần.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng tiếp tục cải cách mạnh mẽ và hiệu quả TTHC, trong đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết một số TTHC ở mức độ 4, triển khai dự án ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại theo qui định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, rà soát tổ chức, biên chế nội bộ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung nâng cao kỹ năng hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Tiến hành rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, loại bỏ những quy định không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, trùng lặp… qua đó cải thiện thứ hạng chỉ số DCI, Parindex, nâng cao hình ảnh của ngành Xây dựng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Hiên