Sở Xây dựng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

13/03/2020 17:21 Số lượt xem: 231
Ngày 12/3/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 439/SXD-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động các  chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -10; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế các cấp để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng; khai báo trung thực, kịp thời các triệu chứng nhiễm bệnh (nếu có) tới cấp có thẩm quyền và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Dừng, hoãn đi nước ngoài hoặc đi đến các vùng có dịch trong nước (trường hợp đặc biệt phải báo cáo Giám đốc Sở và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền).  

Cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng dịch (yêu cầu sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, ghi chép thông tin) đối với khách tới giao dịch công tác.

 

Văn phòng Sở