Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 1.2021)

25/03/2021 15:38 Số lượt xem: 669

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 1.2021) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, ngày 01/4/2021(thứ Năm).

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã sát hạch

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Thế Dũng

09/12/1990

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10131173

 

 1.  

Ngô Văn Tới

11/9/1982

 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10108404

 

 1.  

Chu Văn Hoàn

29/02/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10131174

 

 1.  

Trần Văn Nghĩa

05/7/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10131176

 

 1.  

Phạm Đình Hậu

18/8/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10131184

 

 1.  

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10087498

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10119092

 

 1.  

Nguyễn Đình Thuần

25/02/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10133336

 

 1.  

Nguyễn Kim Thọ

12/11/1987

Pháp luật thiết kế

SH-BXD10132121

 

 1.  

Nguyễn Bá Khung

09/01/1979

1. Pháp luật thiết kế

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10043680

 

 1.  

Lê Cao Cường

01/12/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10123909

 

 1.  

Nguyễn Thị Công

14/3/1985

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

SH-BXD10023327

 

 1.  

Nguyễn Tiến Mạnh

01/10/1992

1. Định giá xây dựng: Hạng II

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10133337

 

 1.  

Hoàng Đình Hạnh

09/9/1976

1. Pháp luật thiết kế

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10133338

 

 1.  

Nguyễn Thế Luận

30/12/1973

1. Pháp luật thiết kế

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10133339

 

 1.  

Ngô Quyết Thắng

02/5/1980

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10133340

 

 1.  

Ngô Xuân Mạnh

14/4/1986

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10133341

 

 1.  

Nguyễn Đức Bình

06/3/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10055707

 

 1.  

Ngô Ngọc Ninh

30/8/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10020705

 

 1.  

Nguyễn Văn Đức

14/7/1991

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

 

SH-BXD10059110

 

 1.  

Nguyễn Hữu Trình

04/4/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10133342

 

 1.  

Phạm Ngọc Quang

28/7/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10040059

 

 1.  

Đào Đức Võ

20/9/1988

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062762

 

 1.  

Lê Duy Khanh

18/5/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10132146

 

 1.  

Nguyễn Văn Thao

02/11/1989

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10133343