thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 10.2020)

04/09/2020 16:10 Số lượt xem: 735

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 10.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Ngày 08/9/2020 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

Tại Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

Phụ lục: Chi tiết các cá nhân dự sát hạch (đợt 10.2020)

(Ban hành kèm theo văn bản số 10/TB-HĐ  ngày 03/9/2020

của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD, Sở Xây dựng Bắc Ninh)

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

Ghi chú

I

CA 1: TỪ 08H00 – 11H30

 1.  

Ngô Xuân Hà

18/01/1980

Khảo sát địa chất công trình: Hạng II.

SH-BXD10001153

 

 1.  

Lê Anh Đức

28/6/1980

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10020721

 

 1.  

Trần Đình Nhật

02/12/1994

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10119072

 

 1.  

Nguyễn Quang Đại

29/11/1986

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119073

 

 1.  

Nguyễn Thành Minh

05/8/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119074

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoài Thu

03/9/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119075

 

 1.  

Nguyễn Đình Công

23/10/1973

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119076

 

 1.  

Nguyễn Sỹ Tính

25/10/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119077

 

 1.  

Nguyễn Anh Quốc

22/8/1992

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III.

3. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

4. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

5. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10119078

 

 1.  

Võ Huy Hoàng

18/11/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119079

 

 1.  

Phan Viết Đễ

22/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119080

 

 1.  

Ma Quốc Hưng

11/9/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10108403

 

 1.  

Ngô Trung Kiên

12/10/1982

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119081

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

08/12/1988

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10119082

 

 1.  

Đinh Văn Phúc

20/10/1980

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

SH-BXD10119083

 

 1.  

Nguyễn Văn Hạnh

16/7/1973

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119084

 

 1.  

Vũ Văn Hải

15/8/1962

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119085

 

 1.  

Đặng Thành Hưng

15/5/1985

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10053180

 

 1.  

Nguyễn Văn Nguyên

14/6/1984

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10099881

 

 1.  

Nguyễn Văn Mậu

26/6/1978

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II.

SH-BXD10119086

 

 1.  

Ưng Thị Hiền

15/6/1986

Khảo sát địa chất công trình: Hạng III.

SH-BXD10119087

 

 1.  

Nguyễn Văn Toán

12/10/1984

Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10040603

 

 1.  

Nguyễn Đức Pháp

21/6/1985

Pháp luật thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10119088

 

 1.  

Tạ Hữu Thám

30/01/1982

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119089

 

 1.  

Đỗ Hữu Trọng

09/4/1981

Pháp luật khảo sát: Hạng II.

SH-BXD10119090

 

 1.  

Nguyễn Văn Long

19/8/1976

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10119091

 

II

CA 2: TỪ 13H30 – 16H30

 1.  

Nguyễn Văn Cao

07/11/1985

1. Khảo sát địa hình: Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10047195

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

SH-BXD10119092

 

 1.  

Nguyễn Mậu Minh

22/10/1992

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10119093

 

 1.  

Nguyễn Đức Văn

 

15/10/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119094

 

 1.  

Trần Anh Tuấn

02/11/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10053186

 

 1.  

Nguyễn Văn Phong

18/10/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

 

SH-BXD10119095

 

 1.  

Vũ Hòa An

08/9/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10055969

 

 1.  

Ngô Hồng Long

23/8/1986

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10108099

 

 1.  

Nguyễn Sơn Tùng

14/4/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119096

 

 1.  

Nguyễn Phú Cường

02/02/1984

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10081312

 

 1.  

Ngô Văn Tuấn

02/3/1993

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119097

 

 1.  

Nguyễn Như Thọ

08/6/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10027554

 

 1.  

Nguyễn Duy Nghị

09/3/1986

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10027550

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim  Anh

17/5/1994

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10119098

 

 1.  

Vũ Xuân Quyết

01/12/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119099

 

 1.  

Nguyễn Tiến Thắng

01/4/1982

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10008978

 

 1.  

Cao Xuân Thành

13/12/1985

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10119100

 

 1.  

Nguyễn Huy Thông

11/7/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10119101

 

 1.  

Trần Văn Hùng

09/01/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10119102

 

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

31/01/1993

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

SH-BXD10116793

 

 1.  

Nguyễn Văn Hiếu

13/5/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10036281

 

 1.  

Nguyễn Quốc Kỳ

08/11/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10116802

 

 1.  

Hoàng Thị Ngọc

24/9/1984

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10015148

 

 1.  

Nguyễn Trường Giang

22/6/1994

Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng : Hạng III.

SH-BXD10114123

 

 1.  

Vương Gia Khánh

20/01/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

4. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10053187

 

 

 

 

Nguồn: Chi cục Giám định Xây dựng