Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 4.2020)

17/03/2020 13:44 Số lượt xem: 1101

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 4.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 20/3/2020 (thứ Sáu); Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

 

Phụ lục: Chi tiết các cá nhân dự sát hạch (đợt 4.2020)

(Ban hành kèm theo văn bản số 04/TB-HĐ  ngày 16/3/2020

của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD, Sở Xây dựng Bắc Ninh)

 

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Việt An

05/3/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10101104

 

 1.  

Lê Văn Thế

12/3/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10101105

 

 1.  

Nguyễn Thị Hiên

04/5/1993

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10101106

 

 1.  

Phạm Bá Hưng

05/01/1987

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

4. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10101107

 

 1.  

Tạ Thị Hằng

02/7/1987

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10101108

 

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

28/3/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101109

 

 1.  

Phan Ngọc Quý

14/4/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10101110

 

 1.  

Nguyễn Văn Đích

02/02/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10101111

 

 1.  

Nguyễn Đình Đàm

22/3/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101112

 

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

01/9/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10101113

 

 1.  

Phạm Hữu Huân

23/01/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10074243

 

 1.  

Dương Trung Nhu

01/9/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101114

 

 1.  

Nguyễn Văn An

05/01/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10101115

 

 1.  

Nguyễn Văn Thành

05/4/1988

1. Định giá xây dựng: Hạng II.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10019435

 

 1.  

Đỗ Viết Nhật

09/11/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101116

 

 1.  

Nguyễn Văn Huy

10/9/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10101117

 

 1.  

Ngô Nhật Tân

27/4/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101118

 

 1.  

Nguyễn Giang Bắc

24/11/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101119

 

 1.  

Dương Văn Hưng

24/3/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10028977

 

 1.  

Nguyễn Khánh Dư

25/7/1973

1. Thiết kế cơ – điện công trình: Hạng II.

2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; Hạng II.

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10101120

 

 1.  

Phạm Văn Tịnh

15/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10101121

 

 1.  

Nguyễn Văn Hậu

27/4/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10101122

 

 1.  

Nguyễn Hoài Ân

15/8/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10099877

 

 1.  

Nguyễn Hữu Trung

06/7/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10101123

 

 1.  

Nguyễn Văn Biển

31/10/1988

 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10050247

 

 1.  

Nguyễn Trường Giang

19/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10036260

 

 1.  

Đặng Trần Hồng Hải

22/12/1974

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10101124

 

 1.  

Tạ Văn Xuyên

29/7/1975

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng II.

SH-BXD10093056

 

 1.  

Lưu Văn Việt

02/5/1990

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10087497