Thông báo mời thầu: Gói thầu toàn bộ phần thiết bị thuộc dự án Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

04/10/2018 15:53 Số lượt xem: 796
Sở Xây dựng thông báo mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 4: toàn bộ phần thiết bị thuộc dự án Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh 
 1. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bắc Ninh
 2. Bên mời thầu: Sở Xây dựng Bắc Ninh
 3. Tên ứng dụng: Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh
 4. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần thiết bị
 5. Phạm vi công việc: Cung cấp, ứng dụng GIS xây dựng phần mềm, xây dựng CSDL và đào tạo chuyển giao công nghệ; cung cấp phần mềm thương mại bản quyền, xây dựng phần mềm nội bộ.
 6. Giá gói thầu: 2.974.565.000 đồng (Hai tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)
 7. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin
 8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 9. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 10. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7h00 ngày 04/10/2018
 11. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (một triệu đồng)
 12. Bảo lãnh dự thầu: 40.000.000 đồng
 13. Tiến độ thực hiện: 180 ngày

Bên mời thầu thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham dự

 

Thu Trang