Thông báo tạm dừng sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

02/03/2021 14:04 Số lượt xem: 1349
Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng biết: 

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; hiện nay Bộ Xây dựng đang hoàn thiện bộ câu hỏi sát hạch và phần mềm sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; do vậy, công tác sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng tạm thời chưa thực hiện được.

Sở Xây dựng Bắc Ninh vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoạt đông xây dựng có nhu cầu đề nghị; tuy nhiên, công tác sát hạch chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo để các cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được biết./.