Thực hiện các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng

19/02/2021 15:24 Số lượt xem: 1258
Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng

Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày ký ban hành 26/01/2021) và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày ký ban hành 09/02/2021) và thay thế các Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  (có hiệu lực từ ngày ký ban hành 26/01/2021) và thay thế cho Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(Các nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chính phủ www.chinhphu.vn).

 Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý phát triển, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật liệu xây dựng nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, các nghị định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản nêu cụ thể, chi tiết nội dung vướng mắc và kiến nghị về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và cấp có thẩm quyền./.