Tổ chức bộ máy

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 6939
Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Sở

 
1. Giám đốc Sở Xây dựng
 
 
Đồng chí: Cao Văn Hà
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Xây dựng
Điện thoại: 0222.3822.459
 
 
- Quê quán: Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nơi cư trú: Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
- Nơi làm việc: Sở Xây dựng Bắc Ninh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/8/1984; Ngày chính thức: 20/8/1985.
 
Phân công nhiệm vụ của Giám đốc Sở Xây dựng 
    

a) Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh quy định.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược, kế hoạch dài hạn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND  tỉnh giao;

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác tài chính;

- Công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; kiến trúc;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Phòng Quy hoạch-Kiến trúc;

- Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh;

 

  
     2. Phó Giám đốc Sở 
 
 
Đồng chí: Lê Tiến Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Điện thoại: 0222.3822.458
 
Phân công nhiệm vụ của Phó Giám đốc

    

a) Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Chịu trách nhiệm chung về lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng theo Quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực nhà ở, công sở; thị trường bất động sản (riêng công tác thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận đầu tư đối với dự án phát triển nhà, báo cáo Giám đốc trước khi ký ban hành văn bản, việc báo cáo không làm giảm trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công);

- Cấp giấy phép xây dựng; cấp phép cho các nhà thầu nước ngoài;

- Thẩm định dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật). Đối với các dự án quan trọng, dự án có công trình yêu cầu phải thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc, báo cáo Giám đốc trước khi ký ban hành văn bản thẩm định, phê duyệt; việc báo cáo không làm giảm trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công;

- Là người được Giám đốc sở ủy quyền làm Chủ tài khoản;

 - Công tác cải cách hành chính, văn phòng; quản lý tài sản được giao; phê duyệt dự toán, quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

          b) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

          - Văn phòng;

          - Phòng Quản lý xây dựng;

          - Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản;

          - Chi cục Giám định xây dựng;

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

     
   3. Phó Giám đốc Sở
 
 
Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0222.3872.559
 
Phân công nhiệm vụ của Phó Giám đốc Sở
    

a) Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị;

- Thẩm định dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng theo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của UBND tỉnh. Đối với các dự án quan trọng, dự án có công trình yêu cầu phải thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc, báo cáo Giám đốc trước khi ký ban hành văn bản thẩm định, phê duyệt; việc báo cáo không làm giảm trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công;

- Cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động đấu thầu xây dựng;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và thanh tra, kiểm tra hành chính các đơn vị thuộc Sở;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường;

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo;

- Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật;

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Quản lý các dự án BT do Sở được giao quản lý và lĩnh vực dự án BT, BO, BOT, PPP;

- Công tác đoàn thể; công tác dân vận, quân sự, tự vệ; công tác hội nghề nghiệp;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

          b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị, tổ chức:

          - Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

          - Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

          - Thanh tra xây dựng;

          - Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh.

 

 
II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
 
1. Văn phòng Sở 
    Email: vp.sxd@bacninh.gov.vn 
 
 

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thảo

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hiên

 
2. Thanh tra
 
 
    Email: ptt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Chánh Thanh tra: Vũ Hoài Nam

- Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Gia Toản

- Phó Chánh thanh tra: Dương  Văn Viễn 

 
3. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
 
   
Email: pktth.sxd@bacninh.gov.vn 

-  Trưởng phòng: Trần Ngọc Trường

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Liêm

 
4. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 
 
   
Email: pqlqhptdt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Trưởng phòng: Trịnh Văn Hải

 
5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
 
   
Email: pqlnttbds.sxd@bacninh.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Dũng

- Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Thịnh

 
6. Phòng Quản lý xây dựng
 
 
    Email: ptd.sxd@bacninh.gov.vn 

 - Trưởng phòng: Đặng Trần Đức

-  Phó Trưởng phòng: Hạ Hồng Quang

 
 
8. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật 
 
 
    Email: pqlht.sxd@bacninh.gov.vn 

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Định

 
c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
 
1. Chi Cục giám định chất lượng
     Email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn 
 
2. Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh
     Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn 
 
3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 
    Email: bqldactdd.sxd@bacninh.gov.vn
sxd
Nguồn: BBN