Tổ chức bộ máy

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 24578
Tổ chức bộ máy

1. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 
 
Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài
Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại: 0222.3872.559
 
 Quá trình công tác :

- 9/1994 đến 5/1997 Cán bộ Ban quản lý công trình công, Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

- 5/1997 đến 8/2004, Cán bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban quản lý dự án công trình công cộng, Sở Xây dựng

- 8/2004 đến 6/2007, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch đô thị - Nông thôn Bắc Ninh

- 6/2007 đến 12/2011, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình công cộng, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên

- 12/2011 đến 7/2018, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh

- 8/2018 đến nay, Giám đốc Sở Xây dựng

Nhiệm vụ của Giám đốc Sở Xây dựng
   

a) Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh quy định; giữ mối liên hệ công tác với Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược, kế hoạch dài hạn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND tỉnh giao;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp dân;

- Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị;

- Là chủ tài khoản của cơ quan;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quy hoạch-Kiến trúc;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh;

   2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGUYỄN XUÂN ĐOÀN
 
   
 

Điện thoại: 0222.3822.460

Email: nxdoan.sxd@bacninh.gov.vn

 

NHIỆM VỤ

a) Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

          - Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và thanh tra, kiểm tra hành chính các đơn vị thuộc Sở;

- Cấp các loại chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Cấp giấy phép xây dựng;

- Hoạt động đấu thầu xây dựng;

- Phụ trách lĩnh vự PPP; trực tiếp quản lý, điều hành các dự án BT do Sở Xây dựng là cơ quan nhà nước được ủy quyền, bao gồm cả việc thẩm định thiết kế, phê duyệt thiết kế, dự toán theo thẩm quyền, kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;

 -Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất gồm: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

- Là người được Giám đốc sở ủy quyền làm chủ tài khoản thực hiện công tác tài chính, thu chi ngân sách nhà nước hàng năm theo dự toán được duyệt (trừ chi cho sự nghiệp kinh tế, chi đầu tư phát triển); Quản lý tài sản được giao; phê duyệt dự toán, quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi công tác cải cách hành chính, văn phòng;

- Phụ trách tổ chức Công đoàn;

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị, tổ chức:

          - Văn phòng;

          - Thanh tra xây dựng;

          - Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGUYỄN VĂN HOÀN

 

Điện thoại: 0222.3822460

Email: nvhoan.sxd@bacninh.gov.vn

 

NHIỆM VỤ

a) Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Thẩm định dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, khu đô thị);

- Cấp phép cho các nhà thầu nước ngoài;

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo;

- Trực tiếp quản lý, điều hành các dự án cấp nước do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan lựa chọn nhà đầu tư;

- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp phụ trách Hội Xây dựng Bắc Ninh;

- Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật;

          - Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên; công tác dân vận, quân sự, tự vệ.

          - Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

          b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

          - Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

          - Chi cục Giám định xây dựng.

 
4. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGUYỄN TUẤN DŨNG
 
 
 
NHIỆM VỤ
 
a) Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở uỷ quyền; tham mưu giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc;

- Quản lý nhà nước về các lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

- Thẩm định dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật);

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

 b) Trực tiếp phụ trách các tổ chức, đơn vị:

          - Phòng Quản lý xây dựng;

          - Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

          - Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh;

          - Hội Kiến trúc sư Bắc Ninh;

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
 
1. Văn phòng Sở 
    Email: vp.sxd@bacninh.gov.vn 
 
 

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thảo

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hiên

 
2. Thanh tra
 
 
 
    Email: ptt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Gia Toản

- Phó Chánh thanh tra: Dương  Văn Viễn 

 
3. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
 
   
Email: pktth.sxd@bacninh.gov.vn 

-  Trưởng phòng: Trần Ngọc Trường

- Phó trưởng phòng: Hoàng Tiến Liêm

 
4. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 
 
   
Email: pqlqhptdt.sxd@bacninh.gov.vn 

- Trưởng phòng: Trịnh Văn Hải

 
5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
 
 
   
Email: pqlnttbds.sxd@bacninh.gov.vn
 
- Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Trần Đức

- Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Thịnh

 
6. Phòng Quản lý xây dựng
 
 
 
    Email: ptd.sxd@bacninh.gov.vn 

 - Trưởng phòng: Vũ Hoài Nam

-  Phó Trưởng phòng: Hạ Hồng Quang

 
 
8. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật 
 
 
    Email: pqlht.sxd@bacninh.gov.vn 

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Định

 
c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
 
1. Chi Cục giám định chất lượng
     Email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn 
 
2. Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh
     Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn 
 
3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 
    Email: bqldactdd.sxd@bacninh.gov.vn
sxd
Nguồn: BBN