Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15/11/2019 09:16 Số lượt xem: 553
Ngày 08/11/2019 Bộ Xây dựng có văn bản số 70/BXD-KTXD về việc xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Trong đó, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau về hướng dẫn xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chờ các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

1. Cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng thực hiện theo cơ cấu khoản mục chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm: chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp còn lại.

2. Các định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm trong chi phí xây dựng, lắp đặt thiết bị (gồm chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế) , chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng: có thể vận dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan, nhưng mức tối đa vận dụng không được cao hơn định mức tỷ lệ quy định tại các văn bản này.

Thông tin chi tiết tải tại đây