Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức tập huấn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ

21/10/2022 16:44 Số lượt xem: 13773

Công đoàn ngành Xây dựng thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, phương pháp hoạt động công đoàn và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023.

Xác định việc trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thời gian qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của hoạt động công đoàn, nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước tiến hành để đạt hiệu quả cao trong hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Trong năm 2022, Công đoàn ngành đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 115 cán bộ công đoàn cơ sở (Về thực hiện Quy chế dân chủ, kỹ năng thương lượng và ký kết thoả ước lao động; công tác tài chính công đoàn và công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028).

 Ngoài được bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, kỹ năng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trước yêu cầu mở rộng hội nhập quốc tế, các cán bộ Công đoàn còn được truyền đạt một số kỹ năng lãnh đạo trong hoạt động Công đoàn; những quy định mới về quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; tham gia tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện 02 lớp tập huấn trong năm 2022, Công đoàn ngành hoàn thành kế hoạch công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Công đoàn ngành ngày càng đạt kết quả cao hơn do có các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, theo hướng sát với thực tế, mọi học viên thẳng thắn, chia sẻ, trao đổi trong khóa đào tạo. Công đoàn ngành xây dựng các biểu mẫu, cầm tay chỉ việc, đào tạo tập trung và trọng tâm thực tế cơ sở đang cần.

Củng cố thêm kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở giúp cán bộ có thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về các quy định mới, các mục tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành trong nhiệm kỳ hoạt động. Làm tốt công tác này các cấp công đoàn thực hiện tốt hơn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

 


 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung- Phó chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng