Lấy ý kiến Dự thảo điều chỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11/02/2020 13:33 Số lượt xem: 167
Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng ra văn bản số 2808/SXD-QH ngày 30/12/2019 về việc lấy ý kiến Dự thảo điều chỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh