Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 05.2022)

23/05/2022 08:24 Số lượt xem: 100

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 05.2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/5/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

 Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 05.2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /5/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Ngô Việt Hùng

26/05/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2

Nguyễn Công Đoán

16/02/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng phục vụ công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

4. Định giá xây dựng

3

Đinh Phú Khuynh

13/7/1990

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình

2. Giám sát công tác xây dựng phục vụ công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

3. Định giá xây dựng

4

Nguyễn Hữu Hóa

18/8/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

5

Lê Xuân Toàn

25/5/1984

Khảo sát địa hình

6

Nguyễn Đắc Trình

21/10/1986

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

7

Nguyễn Văn Chiến

07/7/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

8

Vũ Mạnh Tiến

11/9/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Thiết kế kết cấu công trình

9

Đàm Mạnh Dương

04/4/1989

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

10

Đỗ Văn Mạnh

29/4/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

11

Hà Sỹ Dũng

21/02/1988

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

12

Hoàng Đình Tuấn

22/6/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

13

Nguyễn Văn Dư

13/6/1977

Quản lý dự án ĐTXD công trình

14

Đỗ Văn Lộc

02/02/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Khảo sát địa hình

15

Đỗ Tiến Thảo

27/9/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

16

Phạm Bích Diệp

02/8/1995

1. Định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

17

Lê Hồng Phong

11/12/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

18

Nguyễn Bá Vương

26/10/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

19

Nguyễn Hữu Cường

06/01/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

20

Nguyễn Ngọc Huyên

12/6/1988

Định giá xây dựng

21

Nguyễn Viết Dũng

19/02/1987

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

22

Nguyễn Hồng Thái

08/11/1990

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

23

Vũ Huy Tráng

10/3/1987

1. Thiết kế công trình giao thông đường bộ

2. Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

24

Nguyễn Công Hùng

20/4/1987

Định giá xây dựng

25

Nguyễn Quang Đạo

01/11/1996

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầm

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

26

Lê Quang Huy

30/01/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

27

Nguyễn Gia Luyến

05/02/1990

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầm

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

28

Nghiêm Thế Trung

24/02/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

29

Nguyễn Trọng Tấn

28/3/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

30

Trịnh Quang Tình

10/11/1989

Thiết kế kết cấu công trình

31

Võ Thành Nam

14/4/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

32

Nguyễn Văn Thương

07/8/1966

1. Khảo sát địa hình

2. Định giá xây dựng

33

Nguyễn Văn Hòe

01/12/1978

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Định giá xây dựng

34

Nguyễn Văn Hòa

12/02/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

35

Nguyễn Mậu Minh

22/10/1992

Quản lý dự án ĐTXD công trình

36

Nguyễn Như Nhâm

08/4/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

37

Nguyễn Công Hoàng

18/7/1982

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

38

Nguyễn Việt Hòa

10/8/1974

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông