Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 5.2021)

27/08/2021 14:10 Số lượt xem: 727

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 5.2021) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 31/8/2021(thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 5.2021)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /8/2021 của Sở Xây dựng)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Ngô Quyết Thắng

02/5/1980

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

2

Nguyễn Văn Đáng

17/9/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

3

Nguyễn Thế Khoản

18/10/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

 

4

Phạm Văn Vình

28/01/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

5

Tạ Văn Quyết

01/4/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

6

Bùi Xuân Nguyên

17/11/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

 

7

Nguyễn Văn Quân

31/01/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

 

8

Trần Kim Mỹ

15/3/1980

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

 

9

Đỗ Thị Quý

4/6/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

 

10

Nguyễn Trâm Anh

04/12/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III;

2. Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Hạng III

 

11

Ngô Đình Minh

22/08/1986

1. Thiết kế kết cấu công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

12

Ngô Văn Phong

26/10/1991

1. Thiết kế kết cấu công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

 

13

Đinh Công Hương

02/02/1978

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng II

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

 

14

Trần Văn Tú

25/12/1986

1. Định giá xây dựng: Hạng II

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II

 

15

Giáp Văn Thu

12/06/1989

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III