Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8 năm 2022)

28/07/2022 14:54 Số lượt xem: 242

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8 năm 2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 03/8/2022 (thứ Tư).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 8 năm 2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /7/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

Võ Duy Nam

24/12/1994

Thiết kế cơ - điện công trình

Nguyễn Thế Tuyến

05/12/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Thiết kế kết cấu công trình

4. Định giá xây dựng

Đỗ Văn Lộc

02/02/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Vũ Đức Quang

23/9/1979

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Nguyễn Hoàng Long

15/01/1994

Định giá xây dựng

Ngô Văn Dũng

08/11/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Vũ Công Phong

25/12/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Đức Hải

06/8/1978

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Đắc

02/11/1982

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Bùi Văn Liệu

24/02/1992

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Lê Đình Túy

02/11/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Đức Thành

01/5/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Đức Thịnh

06/3/1991

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ)

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu - hầm)

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phạm Huy Xăm

27/11/1987

1. Khảo sát địa hình

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ)

3. Định giá xây dựng

Đặng Ngọc Hải

16/8/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Đỗ Viết Nam

21/12/1975

1.  Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Tân

01/02/1987

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ)

Nguyễn Kim Châu

19/5/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Dư

13/6/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Văn Cường

31/5/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Vũ Văn Nam

20/7/1984

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Trần Trọng Đông

14/4/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Ngô Xuân Tân

22/4/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Phương

24/6/1984

1. Thiết kế cơ điện công trình

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Nguyễn Huy Lịch

20/4/1972

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Lê Huy Tú

21/11/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Ngô Xuân Hùng

16/10/1988

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Hà Đức Khánh

04/10/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Vũ Đăng Điểm

24/3/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Tiến Mạnh

13/9/1988

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Thế Anh

19/10/1976

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Hoàng Tiến Đoàn

09/4/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Khắc Quyết

28/01/1982

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Anh Tấn

16/12/1974

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Pháp luật quản lý dự án ĐTXD

Bùi Văn Thao

23/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Hà

28/4/1981

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Lê Huy Việt

04/12/1987

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Gia Thắng

07/10/1993

1. Định giá xây dựng

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Phú Hiếu

25/5/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Ngô Quý Đức Tuấn

08/10/1973

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông