Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 9 năm 2022)

30/08/2022 15:31 Số lượt xem: 14075

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 9 năm 2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022 (thứ Năm).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

 

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 9 năm 2022)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

Nguyễn Hải Hoàng

09/12/1989

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Hà Viết Du

20/01/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Trần Đình Phúc

25/10/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Nguyễn Việt Tiến

27/9/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Gia Thắng

07/10/1993

1. Định giá xây dựng

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Hoàng Tiến Đoàn

09/4/1992

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Thế Anh

19/10/1976

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Khắc Quyết

28/01/1982

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Ngô Trọng Thứ

14/10/1987

Pháp luật giám sát thi công xây dựng

Trần Văn Tiến

03/4/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Anh Tấn

16/12/1974

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Huy Cường

01/02/1978

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Thế Hà

28/02/1987

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Thị Công

14/3/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Vũ Văn Nam

20/7/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Ninh Công Phú

01/7/1976

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Ngô Phú Khiêm

26/6/1957

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Văn Hòa

30/6/1985

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Loan

29/10/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Đức Giáp

03/10/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Ly Tuyền

01/5/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Lê Đình Túy

02/11/1989

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Cao Phương

18/12/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

Nguyễn Huy Lịch

20/4/1972

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Ngô Quang Vượng

02/10/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Cường

20/6/1976

1. Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Định giá xây dựng

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Trần Thăng Long

24/11/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bùi Văn Liệu

24/02/1992

1. Thiết kế cấp - thoát nước công trình

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Công Thành

01/5/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

Nguyễn Ngọc Công

05/12/1987

Thiết kế kết cấu công trình

Lê Văn Thọ

10/01/1956

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Lương Xuân Thịnh

26/7/1986

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Mẫn Bá Hướng

30/01/1996

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Phạm Văn Tùng

26/7/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Vũ Đức Quang

23/9/1979

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Nguyễn Ngọc Duy

10/12/1978

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Anh Minh

23/11/1994

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Lê Anh Đức

28/6/1980

1. Pháp luật định giá

2. Pháp luật thiết kế

3. Pháp luật giám sát

Ngô Ngọc Ninh

30/8/1988

Pháp luật định giá

Nguyễn Nhân Cường

20/11/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình