Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đúng hạn đạt 100%

22/07/2022 09:36 Số lượt xem: 13442

(Xây dựng) - 6 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp nhận xử lý 429 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 418 hồ sơ (tỷ lệ 97,43%), đúng hạn 11 hồ sơ (tỷ lệ 2,57%), không có hồ sơ bị chậm.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Bắc Ninh, để có kết quả này, ngành Xây dựng Bắc Ninh đã thực hiện giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính đã công bố, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, phát huy hiệu quả bộ phận xử lý thủ tục hành chính “4 tại chỗ”, thực hiện Đề án “5 tại chỗ” với 9 thủ tục hành chính, tích hợp 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, triển khai Đề án số hoá ngành Xây dựng…

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Công bố công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt, các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã tiếp nhận xử lý 429 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 418 hồ sơ (tỷ lệ 97,43%), đúng hạn 11 hồ sơ (tỷ lệ 2,57%), không có hồ sơ bị chậm. Giải quyết công việc theo Đề án “5 tại chỗ”: Đã tiếp nhận 22 hồ sơ, xử lý xong sớm 22 hồ sơ, đạt 100%, không có tình trạng chậm thời gian giải quyết.

 

Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ (Ảnh: TL).

Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ (Ảnh: TL).

Nguồn: Báo Xây dựng