Sở Xây dựng hướng dẫn đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở Xây dựng - Tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/02/2024 16:13 Số lượt xem: 1153

Ngày 15/2/2023, Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn số 02/HĐ-SXD về việc đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở Xây dựng - Tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Ảnh sưu tầm
 

Đối với các yêu cầu chung về việc đăng ký niêm yết giá vật liệu xây dựng (VLXD)

Các loại VLXD đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và được công bố hợp quy, hợp chuẩn theo các quy định hiện hành; đối với loại VLXD thực hiện hợp quy theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD được Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. Đối với các loại vật tư, VLXD khác phải hợp quy, hợp chuẩn được Sở quản lý chuyên ngành tại địa phương ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố quy, hợp chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giá VLXD đăng ký niêm yết phải phù hợp với giá thị trường, khách quan, minh bạch, đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả; có thông tin về sản phẩm phải rõ ràng kèm theo các điều kiện cụ thể (nếu có) để tổ chức cá nhân biết và có thể áp dụng sau khi đánh giá, xem xét các tiêu chí khi lựa chọn giá vật liệu xây dựng (cụ thể theo điểm a mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng được sửa đổi bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023) gồm:

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến vật liệu xây dựng (gồm cả yêu cầu về sử dụng vật liệu tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường) nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thuyết minh thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật,...

+ Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu xây dựng (gồm cả yêu cầu về sử dụng vật liệu nhập khẩu (nếu có)).

+ Khả năng cung ứng vật liệu liên quan đến cự ly vận chuyển, tiến độ, khối lượng cung cấp, điều kiện thương mại.

+ Các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình.

- Trước ngày 15 của tháng đầu quý (tháng 1, 4, 7 và 10) các đơn vị phải gửi báo giá về Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Thành phần hồ sơ đề nghị đăng ký niêm yết giá VLXD.

Đối với doanh nghiệp đăng ký niêm yết giá lần đầu gồm:

- Công văn gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính đề nghị đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD Liên Sở kèm theo Bảng giá theo mẫu  (bản chính);

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định đầu tư sản xuất hoặc cung cấp VLXD do cấp có thẩm quyền cấp (phô tô chứng thực);

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của..............................tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp đối với sản phẩm VLXD phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD (phô tô chứng thực);

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp đối với sản phẩm VLXD phải hợp chuẩn (phô tô chứng thực);

- Quyết định kèm theo giấy chứng nhận hợp quy hoặc giấy chứng nhận hợp chuẩn do đơn vị có đủ điều kiện đánh giá cấp Giấy chứng nhận (phô tô chứng thực);

- Các cataloge giới thiệu mẫu mã, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế mẫu (nếu có) áp dụng để sản xuất;

Đối với doanh nghiệp đã có sản phẩm được niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD tại các kỳ trước.

- Công văn gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính đề nghị đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD Liên Sở kèm theo Bảng giá theo mẫu (bản chính);

- Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

Yêu cầu hồ sơ.

- Các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp gửi kèm theo phải được ký và đóng dấu, nếu văn bản có nhiều trang phải đóng dấu giáp lai. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận và xem xét niêm yết vào Bảng công bố giá VLXD Liên Sở khi có đầy đủ các các nội dung nêu trên.

- Các đơn vị, doanh nghiệp gửi Bảng giá VLXD để niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD Liên Sở phải được hợp quy hoặc hợp chuẩn, phù hợp với giá trên thị trường và phạm vi cung ứng tại tỉnh Bắc Ninh.   

- Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ báo giá theo quy định:

+ 01 bộ hồ sơ báo giá gửi về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh - Số 25, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ 01 bộ hồ sơ báo giá gửi về Phòng quản lý giá, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh - Số 4, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

             Thông tin chi tiết xem tại đây

Nguyễn Huy Nguyên - Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng