Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

17/08/2022 15:50 Số lượt xem: 6046

Ngày 17/8/2022 Đảng uỷ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mời báo cáo viên là đồng chí Đặng Đình Tính - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt và quán triệt các nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, BCH các tổ chức đoàn thể, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ Sở Xây dựng

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 13/7/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh và Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 17/8/2022 Đảng uỷ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mời báo cáo viên là đồng chí Đặng Đình Tính - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt và quán triệt các nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, BCH các tổ chức đoàn thể, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ Sở Xây dựng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và một số nội dung khác có liên quan.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên, giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

 

Toàn cảnh hội nghị