Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

04/08/2020 09:19 Số lượt xem: 206

Thực hiện văn bản số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 2645/UBND-XDCB ngày 31/7/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Ảnh: Sưu tầm

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến tới các chủ đầu tư theo địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý thực hiện tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp, đặc biệt là các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

2. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn do Bộ Xây dựng ban hành được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung ương và Sở Xây dựng (địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn; Mục: “Hướng dẫn, biểu mẫu Sở Xây dựng) trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Đề nghị các cơ quan, chủ đầu tư quan tâm, thực hiện

Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn