Thông báo về việc cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp không có trụ sở, đồng thời không tham gia hoạt động xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/10/2019 07:38 Số lượt xem: 150
Trong thời gian vừa qua Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018

Tuy nhiên thời gian gần đây Sở Xây dựng nhận thấy số lượng doanh nghiệp không có trụ sở, đồng thời không tham gia hoạt động xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về Sở Xây dựng tăng đột biến.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chưa có đủ điều kiện vật chất, con người để phục vụ cho ngoài tỉnh, đồng thời không có thông tin nắm bắt được về kinh nghiệm hoạt động xây dựng và nhân sự của các tổ chức, doanh nghiệp không có trụ sở, không tham gia hoạt động xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp không có trụ sở, đồng thời không tham gia hoạt động xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ về Sở Xây dựng tại địa phương đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, không nộp hồ sơ về Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trường hợp nộp hồ sơ về Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thì đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp mang theo bản chính các tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ để đối chiếu.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp liên quan được biết, thực hiện./.