Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 04.2022)

21/04/2022 16:15 Số lượt xem: 267

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 04.2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 04.2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /4/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Nguyễn Đăng Khương

30/6/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2

Lê Văn Quyết

01/02/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Lê Quang Hải

03/4/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4

Nguyễn Văn Duy

31/3/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

5

Lê Văn Thắng

14/9/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

6

Nguyễn Ngọc Trường

02/01/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

7

Nguyễn Văn Quỳ

25/6/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

8

Nguyễn Công Đan

11/10/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

9

Nguyễn Thế Lập

20/5/1986

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

10

Tạ Huy Chính

12/7/1973

Khảo sát địa hình

11

Trần Văn Nghĩa

10/5/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

12

Nguyễn Văn Hòe

01/12/1978

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Định giá xây dựng

13

Hà Thanh Dương

13/12/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

3. Định giá xây dựng

14

Lê Văn Quyết

01/02/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

15

Ngô Sơn Tùng

15/8/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

17

Đặng Văn Thu

15/02/1960

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

18

Dương Văn Dự

02/6/1997

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Định giá xây dựng

4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

19

Nguyễn Duy Hùng

07/3/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

20

Đỗ Văn Linh

08/10/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

21

Vũ Văn Túy

15/9/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

22

Tạ Bá Chính

12/5/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

23

Nguyễn Văn Toàn

20/9/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

24

Nguyễn Thị Thơi

12/5/1996

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn

3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

25

Nguyễn Việt Hòa

10/8/1974

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

26

Đỗ Tiến Thảo

27/9/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

27

Nguyễn Đắc Trình

21/10/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật