Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 06.2022)

10/06/2022 15:56 Số lượt xem: 61

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 06.2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/6/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 06.2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /6/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Hiền

02/11/1978

Pháp luật thiết kế

2

Nguyễn Thế Bảo

01/12/1993

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầm

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

3

Nguyễn Văn Hưng

12/11/1979

1. Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn

3. Thiết kế kết cấu công trình

4

Nguyễn Tiến Huy

24/4/1980

1. Pháp luật thiết kế

5

Hoàng Tùng

01/01/1982

1. Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Pháp luật thiết kế

6

Nguyễn Thế Trung

02/12/1983

1. Pháp luật thiết

2. Pháp luật giám sát

7

Ngô Thị Đào

31/10/1987

1. Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Định giá xây dựng

8

Nguyễn Anh Tú

03/3/1992

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

9

Nguyễn Xuân Trường

05/12/1994

1. Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Thiết kế kết cấu công trình

10

Nguyễn Duy Trung

20/11/1995

1. Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Định giá xây dựng

11

Cao Duy Quân

19/12/1992

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

12

Lương Duy Quang

01/8/1995

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

13

Đỗ Bá Sinh

09/7/1993

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

14

Nguyễn Văn Thạnh

06/9/1995

Thiết kế cơ điện công trình

15

Nguyễn Trọng Tam

06/10/1979

Khảo sát địa hình

16

Nguyễn Hữu Tuyên

11/12/1988

Khảo sát địa hình

17

Ngô Thế Minh

20/10/1995

Khảo sát địa hình

18

Đoàn Công Mùi

27/7/1991

Khảo sát địa hình

19

Vũ Quang Lâm

28/11/1993

Khảo sát địa hình

20

Ngô Quang Trường

25/02/1981

1. Pháp luật khảo sát

2. Khảo sát địa hình

3. Pháp luật giám sát

4. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

21

Nguyễn Đình Kiên

17/02/1985

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầm

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

22

Trần Văn Nghĩa

10/5/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

23

Phan Anh Tú

20/02/1994

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

24

Trần Đình Phúc

25/10/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

25

Phạm Bích Diệp

02/8/1995

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

26

Hoàng Đại Dương

10/7/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

27

Tạ Thị Linh

20/12/1988

Thiết kế quy hoạch xây dựng

28

Nguyễn Văn Bình

22/5/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

29

Nguyễn Xuân Công

10/9/1989

Thiết kế quy hoạch xây dựng

30

Ngô Đức Hiếu

04/02/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

31

Tạ Đình Nam

13/11/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật