Toàn tỉnh cấp 945 giấy phép xây dựng

21/10/2022 18:08 Số lượt xem: 13387

Do thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã cấp 945 giấy phép xây dựng; trong đó Sở Xây dựng cấp 12 giấy phép, UBND các huyện, thành phố cấp 933 giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng còn chủ động hướng dẫn Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện về công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quản lý chặt chẽ việc cấp Chứng chỉ hành nghề năng lực cá nhân và tổ chức; đăng tải thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, công bố giá vật liệu xây dựng trên website của Sở để các cơ quan quản lý Nhà nước và các chủ đầu tư lựa chọn, tham khảo. Công tác thẩm định được thực hiện khá tốt, không có vướng mắc, toàn tỉnh có 410 dự án được các cơ quan thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị chuyên ngành đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí. Kết quả, có 409 công trình, hạng mục công trình xây dựng được kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng; trong đó cấp huyện thực hiện 309 công trình, hạng mục công trình. Qua kiểm tra, ngành chức năng kịp thời đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế  và chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý dự án, giám sát thi công để nâng cao chất lượng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

 

Khu đô thị mới Quế Võ được quản lý chặt chẽ về cấp phép xây dựng.

Nguồn: Báo Bắc Ninh