Tuyên truyền công tác cải cách hành chính

15/11/2021 18:31 Số lượt xem: 195
 1. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng

 2. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng 

 3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 số 265/BC-SXD

 4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng số 264/BC-SXD

 5. Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021 số 263/BC-SXD ngày 09/11/2021

 6. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021 số 166/QĐ-SXD ngày 03/11/2021

 7. Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 số 115/BC-SXD ngày 04/6/2021

 8. Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng quý I/2021 số 50/BC-SXD ngày 09/3/2021

 9. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 số 05/KH-SXD ngày 07/1/2021

 10. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 số 04/KH-SXD ngày 07/1/2021

 11. Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 12. Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020

 13.  Báo cáo kết quả thực hiện dự án GIS phục vụ công tác báo cáo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh

 14. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 15. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 16. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019

 17. Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 18. QĐ thành lập Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2019

 19. Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 8/7/2019 về việc thành lập tổ công tác thường trực giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân.

 20. Công văn số 1320/SXD-VP ngày 08/7/2019 về việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

 21. Kế hoạch 121/KH-SXD ngày 20/6/2019 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ và triển khai phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

 22. Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 21/6/2019 Ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động

 23. Kế hoạch số 344/KH-SXD ngày 26/11/2018  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

 24. Báo cáo  số 66/BC-SXD ngày 14/3/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2019

 25. Báo cáo số 148/BC-SXD ngày 116/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019