ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở NĂM 2022

16/08/2022 15:48 Số lượt xem: 6096

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2022 để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đã trình bày tóm tắt nội dung đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2022.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 3 giai đoạn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với tổng số hộ được hỗ trợ là 2.563 hộ; tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân là 133,25 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 102,50 tỷ đồng, vốn từ quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ là 30,75 tỷ đồng - chưa tính kinh phí các hộ được hỗ trợ cho vay từ ngân hàng chính sách).

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, phân loại, thống kê nhu cầu cải thiện nhà ở của hộ nghèo, trong đó giai đoạn 2022-2025 toàn tỉnh cần hỗ trợ 850 hộ nghèo, riêng trong năm 2022 là 262 hộ.

Với mục tiêu tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 262 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh xong trong năm 2022, tiếp tục hoàn thành hỗ trợ cho các hộ còn lại trong giai đoạn 2022-2025; đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, đề án đã làm rõ được mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng, yêu cầu, nội dung, hình thức hỗ trợ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng: Tập trung hỗ trợ cho 262 hộ nghèo trong năm 2022 với mức hỗ trợ 65 triệu đồng/hộ (ngân sách tỉnh hỗ trợ 53 triệu đồng/hộ, quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ), riêng hộ nghèo là Hội viên Hội Cựu Chiến binh được ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung 7 triệu đồng/hộ (nâng tổng mức hỗ trợ đối với Hội viên Hội Cựu Chiến binh là 72 triệu đồng/hộ); giao Sở Tài chính bố trí ngân sách để giải ngân trong năm 2022; giai đoạn 2023-2025 sẽ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ với mức hỗ trợ mới phù hợp với tình hình thực tế.