cung cấp thông tin giá vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá VLXD tháng 10/2021 (Quí IV/2021).

04/10/2021 08:07 Số lượt xem: 673

Liên Sở: Xây dựng-Tài chính đang tiến hành khảo sát, tổng hợp, xây dựng Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021 (Quí IV/2021), đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD gửi thông tin giá bán tại thời điểm từ ngày 01/10/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:

1. Nội dung và số lượng Hồ sơ đăng ký niêm yết giá VLXD thực hiện theo Hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng (được đăng tải trên website Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn - Công bố giá).

2. Thành phần hồ sơ: (phô tô chứng thực)

- Văn bản đề nghị liên Sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Ninh đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD tỉnh Bắc Ninh (theo mẫu đính kèm).

- Bảng giá bán sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo phụ lục số 1, trường hợp báo giá đến trung tâm các huyện, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn theo phụ lục số 2. Riêng sản phẩm sơn tường đơn vị tính theo Lít.

- Giấy đăng ký kinh doanh sản xuất hoặc cung cấp VLXD do cấp có thẩm quyền cấp (phô tô chứng thực);

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở chuyên ngành tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp đối với sản phẩm VLXD phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy định (đối với sản phẩm phải hợp quy);

- Thông báo tiếp hợp chuẩn của Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp đối với sản phẩm VLXD phải hợp quy hoặc hợp chuẩn (đối với sản phẩm phải hợp chuẩn);

- Quyết định kèm theo giấy chứng nhận hợp quy hoặc giấy chứng nhận hợp chuẩn do đơn vị có đủ điều kiện đánh giá cấp Giấy chứng nhận, phụ lục (nếu có)

- Các cataloge giới thiệu mẫu mã, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế mẫu (nếu có) áp dụng để sản xuất;

3. Thời gian, địa chỉ gửi thông tin giá VLXD

Thời gian: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Ninh - Số 25, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; (đồng thời gửi file Scanner màu theo địa chỉ Email: Pktth.sxd@bacninh.gov.vn; nguyen71.sxd@gmail.com; SĐT 0983.033955 - Đ/c Nguyên).

Các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gửi hồ sơ đăng ký niêm yết giá vật liệu xây dựng về Sở Xây dựng Bắc Ninh để xem xét, tổng hợp, xây dựng công bố giá tháng 10 năm 2021 (Quí IV/2021) theo đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên nếu các đơn vị, doanh nghiệp không gửi, hồ sơ không đầy đủ theo quy định, gửi sản phẩm chưa được công bố hợp quy, hợp chuẩn không được đăng trên Công bố giá VLXD liên Sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện./.