Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 01.2022)

04/03/2022 08:17 Số lượt xem: 274

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 01.2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 08/03/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 02.2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /02/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Duy

31/3/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Nguyễn Huy Tuấn

16/02/1981

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3

Nguyễn Văn Chiến

24/5/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4

Nguyễn Nhật Nam

11/06/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

5

Nguyễn Văn Huy

03/01/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

6

Lê Đình Nghĩa

19/7/1973

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

7

Bùi Đình Sỹ

06/5/1970

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

8

Nguyễn Trọng Hiếu

16/01/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

9

Hà Quang Ngọc

09/01/1979

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

10

Nguyễn Xuân Hoàng

22/5/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

11

Nguyễn Hoài Nam

12/6/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

12

Nguyễn Văn Hợp

25/12/1987

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

13

Nguyễn Hoàng Hiệp

05/7/1995

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

14

Phan Đình Long

05/6/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

15

Đoàn Thị Hiển

18/01/1990

Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

16

Lê Quang Hải

03/4/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

17

Nguyễn Ngọc Trường

02/01/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

18

Thân Triệu Phú

01/12/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

19

Trần Đình Hùng

05/12/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

20

Vũ Bá Trung

05/10/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

21

Lê Văn Thắng

14/9/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

22

Lê Quang Huy

30/01/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

23

Đinh Phú Ninh

05/7/1993

1. Định giá xây dựng

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

3. Thiết kế xây dựng công trình cầu – hầm

4. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

24

Đinh Phú Lưu

08/10/1961

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

3. Thiết kế xây dựng công trình cầu – hầm

25

Nguyễn Hải Việt

25/01/1994

Thiết kế kết cấu công trình

26

Lê Văn Quyết

01/02/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

27

Nguyễn Hoàng Long

15/01/1994

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

28

Nguyễn Khắc Tú

09/9/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

29

Nguyễn Mậu Trường

21/01/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

30

Hoàng Hữu Trang

02/3/1990

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

31

Nguyễn Hoàng Nam

13/7/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

32

Trần Văn Thành

07/9/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

33

Nguyễn Xuân Tùng

31/5/1996

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

34

Nguyễn Ngọc Minh

07/8/1995

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình