Thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

28/04/2022 09:42 Số lượt xem: 497

Ngày 12/4/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 621/SXD-KT&VLXD về việc thực hiện các quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thực hiện Văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Văn bản số 844/UBND-XDCB ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xác định công bố giá vật liệu xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng,

Trước tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng chủ yếu đang có nhiều biến động, khó dự báo ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư xây dựng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

1. Việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Năm 2021, thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng đã kịp thời phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh công bố, hướng dẫn ban hành theo thẩm quyền các công cụ cần thiết để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cụ thể:

- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Hướng dẫn số 11/HD-SXD ngày 30/11/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng xác định chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Các Quyết định: số 198/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng - Phần xây dựng Quý I, II, III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Số 09/QĐ-SXD ngày 17/01/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc Công bố chỉ số giá xây dựng - Phần xây dựng Quý IV năm 2021 và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2020 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2020). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2020 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

2. Về việc xác định, quyết định giá vật liệu xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là NĐ10/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc quyết định áp dụng giá xây dựng công trình thuộc quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư. (Cụ thể quy định tại: khoản 3, Điều 132; khoản 2, Điều 136, Luật Xây dựng; Điều 2, NĐ10/2021/NĐ-CP; khoản 3 và khoản 4, Điều 26, NĐ10/2021/NĐ-CP; Điều 9, Thông tư số 11/2021/TT-BXD).

a) Giá vật liệu xây dựng.

Từ năm 2017, định kỳ hằng tháng Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng để kịp thời cập nhật Công bố giá vật liệu xây dựng đến trung tâm các huyện và thành phố để chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định; công bố giá cơ bản đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng chủ yếu, giá phù hợp với thị trường và được đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đối với một số vật liệu không có trong công bố giá của liên Sở hoặc trường hợp giá vật tư, vật liệu xây dựng tại thời điểm lập dự toán, lập giá gói thầu có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố thì chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tự tổ chức khảo sát, xác định và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình đảm bảo theo quy định của pháp luật về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để cập nhật dữ liệu [1].

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan chủ động, kịp thời cung cấp thông tin giá một số loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn có biến động gửi liên Sở Xây dựng - Tài chính để cập nhật công bố hằng hàng theo Văn bản số 462/SXD-KT&VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng.

b) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng: Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/11/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 11/HD-SXD về việc Hướng dẫn xác định chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng. Chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ các điều kiện cụ thể của công trình, các thông số kỹ thuật của máy, nguyên giá máy, định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, giá nhiên liệu, năng lượng, nhân công để xác định giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo phù hợp với công trình làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

c) Chỉ số giá xây dựng: Định kỳ hằng quý, Sở Xây dựng tổ chức lập và công bố Chỉ số giá xây dựng (theo từng tháng và quý) trên địa bàn 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

3. Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 đề nghị chủ động triển khai thực hiện theo các quy định; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng gửi Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

4. Các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, vận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức dự toán xây dựng (các công tác chưa có định mức, các định mức cần điều chỉnh, bổ sung), giá xây dựng công trình trong quá trình lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn, đề xuất giải pháp gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

[1]. Nội dung này tại mục II, Công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở Xây dựng - Tài chính đã hướng dẫn chi tiết.